Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego (Włodawa)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego (Włodawa)

Teren przynależący do placówki jest ogrodzony, pozbawiony barier architektonicznych, bezpieczny i przyjazny dla przebywających w nim uczniów. Zadbany, obsadzony drewkami i krzewami ozdobnymi.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie znajduje się w pobliżu centrum miejscowości. Dworzec PKS/BUS oddalony jest kilkaset metrów od placówki i obsługiwany jest przez prywatne linie komunikacyjne, które zapewniają względnie dobre połączenia z większymi miastami oraz okolicznymi miejscowościami. W bliskiej odległości znajdują się punkty usługowe oraz market spożywczy “Biedronka”. 

Dojście do Ośrodka jest w znacznym stopniu dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach.

Teren przynależący do placówki jest ogrodzony, pozbawiony barier architektonicznych, bezpieczny i przyjazny dla przebywających w nim uczniów. Zadbany, obsadzony drewkami i krzewami ozdobnymi. Obok budynku znajduje się boisko z przeznaczeniem na zajęcia relaksacyjno-sportowe. Trakty komunikacyjne dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wyłożone kostką brukową. Wejścia do budynku dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Placówka w pełni przygotowana na potrzeby uczniów niepełnosprawnych intelektualnie oraz z niepełnosprawnością ruchową. Budynek wyposażony jest w windy i podjazdy. Pomieszczenia wewnętrzne w budynku przygotowane do przyjęcia dzieci i młodzieży poruszającej się na wózkach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i sale terapeutyczne. Bogate wyposażenie i pomoce wspomagające wspierają rozwój ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej. Ośrodek dysponuje doskonale wyposażoną salą rehabilitacyjno-siłową i gimnastyczną. Edukacja wsparta jest nowoczesnymi technologiami multimedialnymi. Każdy uczeń realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych.

Oferta

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Świetlica zapewniająca zorganizowaną opiekę uczniom i umożliwiająca wszechstronny rozwój zainteresowań, uzdolnień i potrzeb.
 2. Przedszkole Specjalne przeznaczone dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr4 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
 4. Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 3 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kształcąca w kierunku – kucharz małej gastronomii. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 7. Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim.
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W zajęciach uczestniczą dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, ktore posiadają wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną opinnię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • rewalidacja,
 • doradztwo zawodowe,
 • turnusy rehabilitacyjno-wczasowe
 • stymulacja sensoryczna,
 • logorytmika,
 • dogoterapia,
 • hipoterapia,
 • zajęcia na basenie,
 • Alternatywne formy komunikacji,
 • Terapia Halliwick,
 • Terapia Metodą Tomatisa,
 • Terapia taktylna,
 • sensoplastyka,
 • EEG Biofeedback,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn

Plakat Włodawa

Folder Włodawa

Pobyt

W czasie pobytu w internacie wychowankowie znajdują się pod całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

Wychowawcy organizują ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia wychowanków. W ramach zajęć pozalekcyjnych wychowankowie maja możliwość aktywnego uczestniczenia w następujących kołach zainteresowań: wokalno-muzycznym, tanecznym, teatralnym, sportowym, pływackim. wędkarskim, recytatorskim, fotograficznym, plastycznym. W zakresie pracy wychowawczej doskonalone są u wychowanków umiejętności samoobsługowe a działania wychowawcze ukierunkowane na przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielności oraz niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W przypadkach indywidualnych potrzeb prowadzone są zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne. W planie pracy opiekuńczowychowawczym jest czas przeznaczony na naukę, wypoczynek i zabawę. Pobyt w internacie ma również na celu stworzyć wychowankom “drugi dom”, dlatego panuje tu przyjazna, ciepła i miła atmosfera.

Programy

 • Projekt “Szkolny ogród przyjazny środowisku” w ramach konkursu grantowego “Razem dla klimatu”, którego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Udział w kampanii “Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”.
 • Projekt leśny z zakresu edukacji proekologicznej.
 • Udział w ogólnopolskim projekcie pod nazwą “Wzrastanie” realizowany wraz z PCK pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Celem projektu jest pobudzanie i kształtowanie aktywności młodzieży w zaangażowaniu w działalność prospołeczną. Impreza plenerowa z okazji “Dnia Dziecka”.
 • Wiele innych ciekawych projektów i programów angażujących uczniów do aktywnego uczestnictwa.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie

Adres:
22-200 Włodawa, ul. Partyzantów 13

Telefon/Fax:
82 57 21 336

Adres internetowy:
sosw.wlodawa.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Irena Dejer
 • Wicedyrektor – Krystyna Kozłowska
 • Kierownik internatu – Bożena Wołyniec