Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (Dorohusk)

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (Dorohusk)

Obiekt Ośrodka zlokalizowany jest w odległości 200 m od głównej ulicy Dorohuska, prowadzi do niego droga asfaltowa. Obiekt szkoły posiada dogodne położenie komunikacyjne z Chełmem.

Historia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku zaczął funkcjonować 3 września 1990 roku. Pomieszczenia zostały zaadaptowane po byłym domu dziecka. Zadania rzeczowe Ośrodka określone zostały w projektach organizacyjnych, natomiast zasady organizacji – w statucie. Właścicielem nieruchomości o powierzchni 2,46 ha – na której zlokalizowany jest budynek Ośrodka – był Skarb Państwa. Organ prowadzący stanowiło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie.

W pierwszym roku działalności zorganizowano tu 8-letnią szkołę podstawową, 2-letnią szkołę przysposabiającą do zawodu i internat. Placówka obejmowała nauczaniem i wychowaniem dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, pochodzące z byłego województwa chełmskiego. Ogółem edukację rozpoczęło 35 uczniów w trzech klasach szkoły podstawowej, zwanej wówczas “szkołą życia”. Zatrudniono 7 nauczycieli, 10 wychowawców internatu i 15 pracowników administracyjno-obsługowych.

W 1999 roku placówka uległa restrukturyzacji. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku weszły: 6-letnia szkoła podstawowa specjalna, 3-letnie gimnazjum specjalne, 2-letnia szkoła przysposabiająca do pracy zawodowej po gimnazjum specjalnym oraz internat. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej, Ośrodek stał się budżetową placówką oświatową prowadzoną i  nansowaną przez Starostwo Powiatowe w Chełmie. Nadzór pedagogiczny zaczął sprawować nad nią Lubelski Kurator Oświaty.

W latach 2003-2006 placówka została kompleksowo zmodernizowana i wyposażona w nowy sprzęt specjalistyczny oraz pomoce edukacyjne. W tym samym czasie organ prowadzący przeprowadził remont kapitalny budynku, co podniosło standard warunków lokalowych Ośrodka.

Dziś…

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku jest placówką oświatową, która umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym ze sprzężeniami oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Obiekt Ośrodka zlokalizowany jest w odległości 200 m od głównej ulicy Dorohuska, prowadzi do niego droga asfaltowa. Obiekt szkoły posiada dogodne położenie komunikacyjne z Chełmem. W odległości 200 m znajduje się przystanek BUS i PKS oraz 500 m stacja kolejowa PKP. W pobliżu szkoły znajdują się sklepy spożywcze, wielobranżowe, przychodnie lekarskie, apteka, stacja pogotowia ratunkowego. 

Trakty piesze dogodne dla osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych.

Teren placówki jest zagospodarowany, posiada plac zabaw, boisko szkolne, am teatr oraz zaaranżowane tereny zielone z wkomponowanymi w otoczenie ławkami do wypoczynku wychowanków.

Budynek Ośrodka przeszedł gruntowe remonty. Posiada podjazd oraz oddzielne wyjście dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne na parterze budynku przystosowane są dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Na terenie Ośrodka działają:

 • punkt biblioteczny, przystosowany do zróżnicowanych potrzeb czytelników,
 • sala do zajęć z Integracji Sensorycznej
 • pracownia komputerowa,
 • sala rehabilitacyjna, w której wykorzystywane są urządzenia typu bieżnia elektryczna i mechaniczna, rower treningowy stacjonarny, równoważnie, rotory, drabinki, trampolina, materace, wałki, piłki i wiele innych mniejszych akcesoriów służących do usprawniania ruchowego.
 • sala do hydroterapii – Ww terapia wzbogacona jest o chromoterapię funkcji motorycznych
 • sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia ceramiki
 • pracownia techniczna
 • pracownia logopedyczna
 • pracownia wczesnego wspomagania dziecka.

Oferta

Obecnie w Ośrodku funkcjonują:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • przedszkole specjalne
 • 6-letnia szkoła podstawowa specjalna
 • 3-letnie gimnazjum specjalne
 • 3-letnia szkoła przysposabiająca do pracy
 • oddział rewalidacyjno – wychowawczy
 • internat.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna

Pobyt

Grupy wychowawcze są integralną częścią specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dorohusku. Są przeznaczone dla wychowanków od 7 do 24 roku życia.

Naszym podopiecznym zapewniamy całodobową i całotygodniową opiekę (od poniedziałku do niedzieli) przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ferii szkolnych i przerw świątecznych. Pobyt wychowanków w grupach wychowawczych jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia obejmujące 4 posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja).

W jadłospisie uwzględniane są diety ze wskazań lekarskich – bezglutenowa, bezbiałkowa, bezcukrowa oraz specy czne preferencje żywieniowe dzieci z autyzmem. Dla rodzin w trudnej sytuacji  nansowej istnieje możliwość uzyskania całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez MOPS.

W ramach grup wychowawczych oferujemy:

 • Funkcjonalny budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
 • Zakwaterowanie w kilkuosobowych, przestronnych salach wyposażonych w estetyczne i funkcjonalne meble oraz sprzęt RTV.
 • Łazienki dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.
 • Stołówkę, w której wychowankowie otrzymują całodobowe, pełnowartościowe i smaczne wyżywienie.
 • Salę gimnastyczną z pełnym wyposażeniem.
 • Pracownię komputerową.
 • Pracownię gospodarstwa domowego.
 • Ogród szkolny.
 • Plac zabaw i boisko szkolne.

Zapewniamy:

 • Wysoko wykwali kowaną kadrę pedagogiczną, która zapewnia właściwą opiekę wychowawczo- opiekuńczą nad wychowankami.
 • Opiekę psychologiczną.
 • Opiekę pielęgniarską
 • Własny środek transportu, który umożliwia dowożenie wychowanków grup wychowawczych do domu i szkoły, wyjazdy na wycieczki, imprezy integracyjne i sportowe

W ramach zajęć pozalekcyjnych w grupach wychowawczych prowadzone są zajęcia mające na celu przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem. Dzieci i młodzież mają zapewnione odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku

Osiągnięcia

Ośrodek może poszczycić się imponującą kolekcją dyplomów, wyróżnień i nagród zdobytych przez uczniów w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych i olimpiadach specjalnych.

Realizowane programy i projekty:

W ramach programu “Edukacja” uzyskano pomoc  nansową ze środków PFRON na dodatkowe poszerzenie szkolnej bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej, w tym na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz na zaopatrzenie pracowni szkolnych w sprzęt umożliwiający naukę stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności wychowanków. Ośrodek zyskał wiele nowych i profesjonalnie urządzonych pracowni. W ramach otrzymanych funduszy oraz wkładu własnego organu prowadzącego, ulepszono również infrastrukturę socjalno-bytową internatu, a także zakupiono nowy samochód (bus), do przewozu niepełnosprawnych uczniów. Projekt “Efektywna szkoła” pozwolił na wzmocnione atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wyrównane szanse edukacyjne 12 uczniów Gimnazjum Specjalnego. Projekt “Szansa na komunikację” wzmocniła atrakcyjność oferty edukacyjnej oraz wyrównane szanse edukacyjne 13 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dorohusku.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dorohusku

Adres:
22-175 Dorohusk, ul.Graniczna 1

Telefon/Fax:
82 566 10 33

Adres internetowy:
soswdorohusk.powiatchelmski.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Bożena Kloc