Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Józefa Piłsudskiego (Dęblin)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Józefa Piłsudskiego (Dęblin)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy znajduje się w bliskiej odległości od centrum miasta. W infrastrukturze zewnętrznej brak barier architektonicznych.

Historia

Początki kształcenia specjalnego w Dęblinie rozpoczęły się w 1969 roku. Przy Szkole Podstawowej Nr 2 powstała klasa specjalna licząca 11 uczniów prowadzona przez panią Barbarę Sawincew. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Warszawie w 1970 roku powołano Podstawową Szkołę Specjalną przy Szkole Podstawowej Nr 2. Pierwszym dyrektorem została pani Barbara Sawincew. W latach 1970-1977 następowało stopniowe zwiększanie liczby oddziałów i nauczycieli. Dzięki zaangażowaniu i staraniom dyrekcji placówki w 1977 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie nastąpiło przekształcenie Szkoły w Państwowy Zakład Wychowawczy. Nową siedzibą został budynek Szkoły Podstawowej Nr 1. Dyrektorem Zakładu została pani Helena Prokoj, dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej pani Stanisława Bielecka a kierownikiem Internatu pan Aleksander Płowaś.

Bardzo trudne warunki socjalno-bytowe zmobilizowały pracowników Zakładu, społeczność uczniowską jak również rodziców do pomocy przy pracach wykończeniowych nowo wybudowanego internatu oraz prac porządkowych na terenie placówki. Organizowano również w tym czasie akcje społeczne dzięki którym włączyły się do pomocy lokalne władze, zakłady pracy i organizacje społeczne. Od roku szkolnego 1979/1980 uległy znacznej poprawie warunki bytowe w internacie. Dyrektorem placówki zostaje pan Aleksander Płowaś a kierownikiem internatu pani Urszula Frończak. W kolejnych latach następuje dalszy rozwój placówki. Z dniem 1 stycznia 1985 roku Zakład zmienia nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Szkoła liczy 79 uczniów. W internacie mieszka 52 wychowanków.

Na przełomie roku szkolnego 1985/86 następuje rozdzielenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Szkoły Podstawowej Nr 1. Pomimo administracyjnego podziału placówki wspólnie korzystają z części pomieszczeń w działalności dydaktycznej i wychowawczej.

W związku z trudnościami lokalowymi zostaje powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Koniec lat 80 i początek 90 jest bardzo trudnym okresem dla funkcjonowania Ośrodka. Trudności nansowe zmuszają do rezygnacji z rozbudowy placówki. Dzięki wsparciu Lotniczych Zakładów Remontowych – Dęblin, Zakładu Przetwórstwa OwocowoWarzywnego “Hortex” -Ryki, PCK i SOS Ziemi Lubelskiej, Ośrodkowi udaje się przetrwać ten trudny okres w Polsce. Aktem Założycielskim Kuratorium Oświaty w Lublinie od roku szkolnego 1992/1993 Ośrodek przestaje być samodzielną placówką. Powstaje Zespół Szkół Podstawowych Nr 1 w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze szkołą podstawową specjalną oraz internatem.

Dyrektorem Zespołu zostaje pani Urszula Garwolińska, zastępca pani Teresa Wilk a kierownikiem internatu pani Urszula Frańczak. Z dniem 1 września 1999 roku w związku z reorganizacją systemu Oświaty ulega zmiana nazwy placówki i powstaje Zespół Szkół Nr 1 w skład którego weszły: * Szkoła Podstawowa Specjalna * Gimnazjum Specjalne * Internat. Na stanowisko kierownika internatu zostaje powołana pani Jolanta Kutera. Z dniem 01 września 2003 roku nazwa Zespól Szkół Nr 1 zostaje zmieniona na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W skład Ośrodka wchodzą: * Szkoła Podstawowa Nr 1 * Gimnazjum Specjalne Nr 4 * Internat.

W związku z odejściem na emeryturę pani wicedyrektor Teresy Wilk w czerwcu 2004 roku zostaje powołany społeczny wicedyrektor pani Jolanta Kutera. W sierpniu 2007 roku na emeryturę odchodzi pani dyrektor Urszula Garwolińska. Z dniem 1 września 2007 roku na dyrektora placówki zostaje powołana pani Jolanta Kutera a wicedyrektorem zostaje pani Jolanta Tarka.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy znajduje się w bliskiej odległości od centrum miasta. W infrastrukturze zewnętrznej brak barier architektonicznych. Na terenie placówki znajduje się parking dla samochodów. W najbliższej okolicy znajdują się sklepy i punkty usługowe.

Teren przynależący do Ośrodka ogrodzony i bardzo ładnie zagospodarowany. Obsadzony drzewkami, krzewami i bylinami ozdobnymi. Na terenie placówki znajduje się plac zabaw oraz boisko z przeznaczeniem na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Trakty komunikacyjne bezpieczne, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, wyłożone kolorową kostką cementową.

W wyniku prac remontowych i modernizacyjnych w ostatnich latach nastąpiły znaczne zmiany dla funkcjonowania placówki. Wyremontowano łazienki chłopców w internacie i dostosowano dla potrzeb wychowanków niepełnosprawnych. Wybudowano nowe szatnie, zostały pomalowane sale lekcyjne oraz ciągi komunikacyjne w szkole. Wymieniono na nowe pokrycie dachu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest dobrze wyposażony w środki i pomoce dydaktyczne.

Uczniowie mają do dyspozycji:

 • Pracownie komputerową
 • Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i rewalidacyjne
 • Salę integracji sensorycznej
 • Salę doświadczania świata
 • Gabinet EEG Biofeedback
 • Bibliotekę szkolą
 • Gabinet logopedyczny
 • Salę gimnastyczną
 • Świetlice
 • Stołówkę
 • Plac zabaw i boisko szkolne

Oferta

W Ośrodku funkcjonują:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych przez okres trzech lat z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego.
 • Gimnazjum Nr 4 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych przez okres trzech lat z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego.
 • Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia realizowane są na terenie Ośrodka lub w formie zajęć indywidualnych.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia z elementami fizjoterapii i kinezoterapii,
 • zajęcia wspomagające komunikację,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • integracja sensoryczna,
 • terapia EEG Biofeedback,
 • bibliterapia,
 • arteterapia,
 • zajecia z elementami socjoterapii,
 • zajecia sportowo-rekreacyjne,

W Ośrodku funkcjonują koła zainteresowań:

 • Koło informatyczne
 • Koło teatralne
 • Koło falkowe
 • Koło ekologiczno-przyrodnicze
 • Koło rękodzielnicze
 • Koło redakcyjne
 • Przynależność do ZHP

Placówka jest bardzo aktywna w środowisku. Dzięki wrażliwości i przychylności wielu ludzi wychowankowie uczestniczą w atrakcyjnych imprezach kulturalno-oświatowych oraz wielu wycieczkach, rajdach i zlotach.

Pobyt

Dla uczniów zamieszkałych poza miastem Ośrodek oferuje pobyt w internacie, który jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty związane z wyżywieniem, które składa się z czterech posiłków dziennie.

Opiekę całodobową nad wychowankami sprawuje profesjonalna kadra pedagogiczna. Nauczyciele-wychowawcy w czasie pobytu wychowanka w internacie organizują atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne w czasie których dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Wychowankowie uczą się pożądanych zachowań w życiu codziennym i społecznym. Doskonalą umiejętności samoobsługowe oraz kształtują w sobie wartościowe cechy charakteru, jak również uczą się współpracy grupie społecznej.

Przyjazna, życzliwa atmosfera wśród społeczności internatu sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i integracji przebywających w nim dzieci i młodzieży.

 

Wydarzenia

 • Uczestnictwo w akcji “Twój dar dla hospicjum”
 • Obchody Dnia Dziecka pod nazwą “Skrzydlaty Dzień Dziecka”
 • Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem “Zostań mistrzem czytania”
 • Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej na wystawę pamięci o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.
 • Koncert Karaoke w ramach projektu edukacyjnego “Muzyka łączy pokolenia”
 • Uczestnictwo w cyklu zajęć w ramach programu prolaktycznego dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy w tym przemocy seksualnej
 • Uczestnictwo w Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym – Firlej 2016
 • Realizacja projektu przedmiotowego z zakresu wiedzy o społeczeństwie pod hasłem “Nasza szkoła- nasze wspólne dobro”
 • wiele innych ciekawych i wartościowych dla dobra społeczności uczniowskiej projektów i programów.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Józefa Piłsudskiego w Dęblinie

Adres:
08-530 Dęblin, ul. Niepodległości 8

Telefon/Fax:
81 88 30 017

Adres internetowy:
soswdeblin.szkolnastrona.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Jolanta Kutera
 • Jolanta Tarka